(516) Laurids Nielsen                               

Køn : Mand

Født :                       1635 Torsted - Hundborg Herred
Døbt :                               Torsted Kirke
Død :                      1678 Aas
Begravet : 03.08.1678 Skjoldborg Kirkegård

DÅB :                KB start 1703
ÆGTESKAB : Er registreret (AO) opslag 82.
DØD :               Er registreret (AO) opslag
Kirkebøgerne for Torsted sogn begynder først 1703.

Hundborg Herreds Tingbog 30. marts 1670

Laurits Nielsen i Aas fremlægger registrering og vurdering
dateret 30. marts 1670 efter sal.
Christen Sørensen i Aas på den efterladte hustru
Margrethe Jørgensdatters vegne.
Laurits Nielsen har nu sted og fæst gården.
Til stede, Jørgen Jensen i Horstrup på den sal. mands barns vegne,
Else Christensdatter, som værge og formynder, eftersom han er
hendes morfader, »og ikke nogen nærmere, som vederhæftige er«.
Formue 130 sldl. 3 sk. Gæld bl.a.:
(1034) Jørgen Jensen (Hornstrup/Kallerup) æskede 2 lån på 10 sldl. og 8 r

Kilde : (Historisk Årbog for Thisted amt 1966)

Fra herredstingets virksomhed
Skifte efter Laurits Nielsen i Aas 1679

Ved TORSTEN BALLE

I TIDEN før retsreformen i 1680'erne blev skifteforretninger tinglæst ved
herredstinget og indført i tingbogen af herredsskriveren. Som eksempel
på, hvordan et skifte dengang blev lovmæssigt ordnet, gengives nedenfor
en afskrift af skiftet efter
(516) Laurits Nielsen i Ås, Skjoldborg sogn, der
døde 1679.
Skiftet er indført i Hundborg herreds tingbog for 1679, fol. 43 ff.,og det gen-
gives ordret med herredsskriverens egen stavemåde,således at man kan
få et indtryk både af den ret faste form, et sådant retsdokument havde, og
af hans skrivekyndighed.
Det må bemærkes, at der dengang ikke eksisterede faste regler for retskriv-
og der er derfor tit meget stor forskel på de forskellige skriveres retskrivning.
De gamle herredsskrivere skriver i modsætning til landstingsskriverne ofte et
forholdsvis let læseligt dansk uden de mange overflødige bogstaver, som man
ellers ofte"pyntede" ordene med, og uden de forkortelser, der tit gør landstings-
protokollerne så vanskelige at læse. Det må også bemærkes, at det ofte er van-
skeligt at se, om et bogstav er ment som et stort eller et lille bogstav, da forskel-
len for nogle bogstavers vedkommende kun er en forskel i størrelse, og denne
forskel har man ikke taget det så nøje med. Man tør imidlertid ikke forsøge at
"forbedre" originalen ved at bruge store bogstaver i afskriften, hvor man tror,
de skal være, da brugen af store bogstaver i øvrigt synes at være ret vilkårlig.
I mange forbindelser, som vi nu vil opfatte som sammensætninger, står leddene
adskilt i originalen. I sådanne tilfælde er der i afskriften anbragt bindestreger
mellem leddene.

---------------

Mand. d. 14. April:
Poffuel Nielsen i Aas. Otte Mænd saae stande for dennem og i Rette laegde et Rege-
sterings-og vorderingsopskrifft liudendes: Anno 1679 d. 10. Aprilis vare vi effterskrefne
og underskrefne, Nemlig Niels Christensen, Peder Michelsen, og Christen Pedersen i
Aas og Christen Midiholmb i Skiolborig, Med herredsfogden Lauge Ollesen. I Harring,
og herreds-skrifver hans Thomsen udi den gaard I Aas, Som sl: (516) Laurits Nielsen
iboede og afdøde, offuer en Rigtig regestering og vordering, skifft og deeling Imelm den
sl: Mands høstrue, (517) Margrethe Jørgensdatter, paa hendis vegne Poffuel Nielsen,
som hafver sted og fest samme gaard, og Chresten Villadsen i Skiolborig paa hossbondens
vegne, og efftersom Christen Mortensen og Niels Mortensen i Thorsted, Niels Mortensen
i lild hillerslef og Niels Pedersen i stor Hillerslef icke effter indstefning er Møet heri boen i
dag, som skulle vere formøndere for børnene, og iche nogen er Nermer eller vederhefftiger
1) dertil,1 vederhæftig, her: så velstående, at han kan indestå for børnenes arv. kunde det
iche lengere opholdis. Mens er saledes her iboen forretted, som effterføelger: først vorderet
Sex heste og hopper, af huilche Threj hopper ere med følle, tilsammen for 60 dlr., 4 kiøer
til hohe for 18 dlr., 3 stud-unge-nøeder og 1 quie-kalf for 11½ dlr.,2 spede kalffue for 6 mk.,
fembten faar og veder for 11 dlr., femb aarings-svin for 3½ dlr., femb gies for 5 mk.
Noch 2 stude, som ere skabbede, og iche kand vorderes, effterssom iche Siunnes de kand
leffue.
Thorsken og u-thorsken korn, biug 20 td. vorderet tilhaabe for 30 dlr., Rug 5 td. v. for 10 dlr.,
aare: 24 td. for 24 dlr., 6 td. Meel 1 skp. Malt tilhaabe for 17 dlr., vogne og vogn- Redskab til
haabe for 8 dlr., plog og plogredskab med ald sin behøering for 2 dlr., 3 gammel harffuer for
3 mk. I brøgerset 1 brøger-kedel veyet (1½ pund)2) á 8 sk., er penge 4½ dlr., 1 liden gammel
kaaberkedel 1 mk., brøgerkar, ber-kaar 3) og saaer4) til hobe for 10 mk., 2 Øldtønder 3 mk.,
2 trou, 2 sold, 1 selde for 1 mk., sex staukaar for 1 mk.,1 fløderbøt, 1 kierne og 2 spande for
1 mk., 3 grebe, 3 spader for 1 dlr., 1 Øxe, 1 saffue, 2 Naffuer5), 1 bondkniff, 1 hueg-Jern,
1 speger-bore, til sammen for 3½ mk., 1 par querner i bing6), 3 mk., 1 par har-Thøj7) 1 mk.,
1 Leyel 12 sk., 4 Seche for 2 sldlr., 1 kand-bench 2 mk.. Den sl. Mands Kiste og Kleder for
penge 5½ sldlr., som skal tilhøere børnene og iche regnes udi skifftet, Senge-kleder for penge
6 mk., 2 høeler med kroge og draf for 7 mk., 1 skier-kniff og kiste for 3 mk., 4 fade, 6 teller-
chener, 6 treskeer til haabe for 12 sk., 1 Ild-klemme og 1 Røste for 8 sk. Summa Summarum
paa boens goede er penge 217 dlr. 1½ mk. der-nest Esket og til-kiende-giffuet den bort-skyldige
gield, først Kongl. Mayts. skatter til Philippi Jacobi daeg, som er 1 maaneds skat, penge 8½ mk.
4 sk. Noch den allerede paabudne høe- og Aared-skat 4 dlr. 1 mk. 4 sk., der nestesket Christen
Villadsen i skiolborig paa hossbondens vegne for Restands for forgangen Aar 78 penge 21 dlr.,
dernæst Esket Else Christens-datters Arffueloed effter hendis sl. fader Christen Sørensen Smed
effter skiffte-brefs indhold penge 31 dlr. 14 sk. Esket Christen Christensen, hendis teniste-karl,
penge 3½ dlr., der for uden Esket hand paa hans Søster-Søns peder Iffuerssens løn 5½ mk.,
Vegne penge 4 dlr., Esket teniste-pigen hendis resterende Noch esket Maren Christensdatter 2 dlr.,
at skriffue 1 brev og dereffter Thingsvinde Thil Thingget 2 Sldlr. Thil Thrøgt papir 24 sk. 2 usikkert.
3 kar til at bære med håndtag. 4 kar, som kan bæres ved hjælp af en stang, der sættes gennem to
huller. 5 stort bor, tømmerbor. 6 aflukke. 7 haretøj - indretning til at skærpe en le med ved hamring.
Samme paa den bortskyldige gield, som Nu er Esket og til-kiendegiffuet beløeber sig penge 75 dlr.
2 mk. 6 sk. dernest, fra-Thagen den bort-skyldige gield, bliffuer sa igien at skiffte Mellem den sl.
Mands høstru og børn 141 dlr. 3 mk.10 sk., huor-af Moederen til-kommer den halffve deel, bliffuer
saa igien at skiffte Melm børnene, Nemlig : Jens Laustsen,
(258) Poffuel Laustsen, Inge Laustdatter
og Anne Laustdatter, den anden halffue deel, som er penge70 dlr. 3 mk. 13 sk., som Moederen vilde
at skulle vere lige udj arffue med huer-Andre, kand en-huers Loed sa bedrage sig 17 dlr. 2 mk. 15 sk.
og 3 penge, hvilche børnenis Arffueloder skal bliffue i boen, indtil de bliffuer 18 Aar gammel, og dis -
midler-tied uforrendted, At saledis her boen i fornævnte dag tilganget er udi børnenes Aaldefaders
(Oldefar 1032) Niels Ibsens i Thorsted hans Nerffuerelse, vinder vi undersskreffne fire vorderings-
Mænd, Med herreds-fogden og skriffueren, stoed underskreffuet Lauge Olufsen Egenhaand, H. Alburg
m. m., peder Michelssen Egen haand. Noch stoed skreffuet med sadanne bog-Staffuer, NCS, CNS,
CPS. dernest fremstoed her for Retten forschreffuene fire Vorderings-Mænd og forskrefne deres
vordering udi alle Mader tilstoed, huor-paa de bade dem saa sant Gud tilhielper, Item bestoed Christen
Jenssen i Aas og Christen Laustsen i Skioldborg Med Siels Æed og opragte finger effter recessen, at
de paa Thorsdaeg sist femb uger stefnte Christen Mortensen og Niels Mortensen i Thorsted, samme
Daeg var de udi hillerslef og stefnte Niels Mortensen udi lil hillerslef og Niels pedersen i stor hillerslef
til at Møed i boen til at vere børnenis for-møndre, og hied i dag til skifft og vorderings afsigelse, huorpaa
de bade dem Gud til hielper, huor-effter fornævnte poffuel Nielssen var Things-vinde begierendis, at saa
for Retten passeret er, stadfester vj med voris Zigneter.


(Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1966, side 302-306)

Far : (1032) Niels Ibsen #9;
Mor :
(1033) Maren Berthelsdatter

Gift med : (517) Margrethe Jørgensdatter den12.06.1670 i Kallerup Kirke
En parts død : 03.08.1678


Fælles barn : 17.01.1675     (258) Povl Paasche Lauridsen
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(517) Margrethe Jørgensdatter         

Køn : Kvinde

Født :                        1636 Skjoldborg - Hundborg Herred
Døbt :                                Kallerup Kirke
Død :                       1719 Aas
Begravet : 22.11.1719 Skjoldborg Kirkegård

DÅB :                  KB start 1641
ÆGTESKAB : Er registreret (AO) opslag 82.
DØD :               Er registreret (AO) opslag 153
Kirkebøgerne for Kallerup sogn begynder 1641.

Hundborg Herreds Tingbog den 28. april 1679

Skifte efter Laurits Nielsen i Aas. 2 sønner og 2 døtre arver tilsammen 70 daler 1 mark 13 skilling.

Efter moderens vilje arver døtre lige saa meget som sønner.

Hundborg Herreds Tingbog 13. juni 1687
Poul Nielsen (ane 517´ mand af 3. ægteskab) i Aas tiltaler Niels Madsen i Hornstrup for et skrin,
som hans hustru (517) Margrete Jørgensdatter havde lånt hendes fader i Hornstrup, men som
hun ikke siden har kunnet få igen.
Vidner siger, at de har været hos Niels Madsen og begæret skrinet, men han svor, at Poul Nielsen
ikke skulle få den. Dog ville han give ham en korsost, som han kunne fornøje præsten med.
Niels Madsens kone bekender, at skrinet er Poul Nielsens kones.
Dom: Han skal aflevere skrinet. 13. juni.

Højris godsarkiv :
side 4b.

5..MARGRETHE JØRGENS-DATTER død 16.november 1719 i Skjoldborg sogn.
E:afd. Poul Nielsen.
A1:Else Christensdatter i Skjoldborg g. m. Michel Laursen Degn.
A2:Jens Laursen i Skjoldborg.
A3:Poul Laursen i Ås.

Se også :http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/

Privat note :

Gift 3 gange :
1. Christen Sørensen Smed - gift 17.04.1666 - døde samme år 22.12.1666 ( selvmord ).
    Barn af 1.ægteskab : Else Christensdatter.
2. (516) Lauritz Nielsen - gift 12.06.1670 - * ca.1635 - begr. 03.08.1678
3. Poul Nielsen: 1679 - 1713
   Søskende : Anders Jørgensen.

Adresse : * Gården Hornstrup i Kallerup.

Far :   (1034) Jørgen Jensen
Mor :
(1035) Kirstine Jespersdatter

Gift med : (516) Laurids Nielsen den 12.06.1670 i Kallerup Kirke

En parts død : 03.08.1678
_________________________________________________________________________________________