(1032) Niels Ibsen              ♂                   (retur til 516)

(1033) Maren Berthelsdatter

En gård, matrikel 1688 no.10 - no 5 på udskiftningskort - 1844 matrikel no.7

Matrikel 1664, hartkorn 15 td. 2 skp., ejer Ejler Jacobsen af Vestervig, bruger
[ane nr. 1032]  Niels Ibsen og Christen Mortensen Landgilde 1664 14 td. byg,
1 pund smør,1 svin, 5 rdl. gæsteri = 15.2 td. hartkorn 1680 grundet sandflugt
hk nu 7.4., brugere Niels Ibsen og Christen Mortensen Markbog Torsted sogn
1683, ejer Ejler Jacobsen og medarvinger, bruger Niels Mortensen og Anders
Nielsen Matr.1688 no 10, hartkorn 5.7.2.1., (gl. hk 8.4.),ejer Ejler Jacobsen
og medar-vinger, bruger Niels Mortensen og Anders Nielsen.Matrikel 1688b
no 10, hk 5.7.2.1.,ejer Ulstrup, bruger Niels Mortensen og øde Anders Nielsen -
nu Jens Christensen Kappel1722 skøde fra Mads Jensen til Jens Christensen
Kappel på hans iboende gård, hk 5.4.1.1 Matrikel 1688c no 10, hk 5.7.2.1.,
selvejer Jens Kappel Rapport 1778, sognefogeden i Torsted: hk. 5.7.2.1., 
Christen Kappel ejer en del, resten hans børns, svarer rente af kapital 1000 rd.
Specifikation 1778, amtets strøgods, no 10 hk 5.7.2.1.,selvejer Christen Jensen
Kappel Hartkornsspecifikation 1789 no 4, hk 5.7.2.1., selvejer Anders Kappel
Hartkornsekstrakt 1820/39 hk 5.7.2.1., ejer Peder Andersen Kappel, ny matr.
no 7 hk 9.4.1.1, ejer Christen Andersen Færregård.

Gårdens bygninger 1801 :
Brandforsikringsprotokol fol. 32: En gård, ejes og bebos af Anders Kappel, hk 5.7.3.1
a. Stuehuset i sønder 16 fag, 10 alen dyb, dels ege og dels fyrreundertømmer. dels
    murede og dels klinede vægge og stråtag. Indrettet til 2 stuer, kamre, køkken og
    bryggers.I stuerne er loft, vinduer og døre samt en bilægger kakkelovn og i brygger-
    set en indmuret kobberkedel på 1 td. og en anden på td.
    Skorsten og bageovn af brændte sten. forsikret for 400.

b. Det østre nordre hus 20 fag, 9 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge
    og stråtag. Indrettet til lo, lade og fåresti. Sum 300.

c. Det vestre nordre hus 8 fag,10 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge
    og stråtag. Indrettet til stald og fæhus. Sum 200.

d. Det vestre hus 14 fag, 10 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og
    stråtag. Indrettet til lo og lade. Sum 200.

e. Det østre hus 8 fag, 7 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag.
    Indrettet til karlekammer og vognhus. Sum 150

f.  En brønd opsat af planker med fiel skur, trisse og spande. Sum 50
    Ialt forsikret for 1300 rd. 1827, fol. 207, forsikringen forandret før 2080, nu 1000 rdl. sølv.
    Det østre hus nedrevet, brønden udgår. (ps. beløb må være møntfodens ændring)

Fæstere før 1664
Niels Ibsen og Christen Mortensen (ca. 1631-1704)

Niels Ibsen omtales i tingbogen i årene 1668-1681. 1668 stævnes han af Laurits Andersen
i Næstrupgård for 27sldl., som han har lovet at betale i medgift med sin datter. Anne Niels-
datter. Niels Ibsens søn kræver dog frifindelse, eftersom der tidligere har været forligsmål.
(har talt med Niels Ibsens svoger Moust Bertelsen). 1672 bliver Niels Ibsen og Peder Jensen
Krog, stævnet af Hr. Poul Jensen i Sjørring, fordi de kom i sal. Kjeld Lauritsens hus i Torsted
og krævede konge og kirketiende. Beboerne i huset, der lå på præstens jord, bevidnede, at
de aldrig har betalt tiende. De to mænd havde da taget en salmebog, som Peder Jensen tog
ned fra hylde i stuen og lagde den på kisten, hvorefter Jens Salmansen, Niels Ibsen og Niels
Andersen ved kirke alle tog på bogen, hvorefter de gik med den. Det bevidnes at jorden, huset
står på, tilhører præsten.

Medfæsteren Christen Mortensen nævnes i tingbogen fra 1667, som vidne og andet. 1668 er
han i retten på sin mor Kirsten Nielsdatters vegne i en sag om ødelagt klittag på hendes gård
= søn af Morten Christensen, som må have boet i denne gård ( se nedenfor).1678 fremlægger
han et hjemmelsbrev fra Ejler Jacobsen til Nordentoft, hvorefter Chr. Mortensen skal nyde den
gård i Torsted, som Niels Mortensen fraflyttede i 3 år, mod at svare skatterne fra Valborgsdag
1673
. På hans vegne har
(ane 516) Laurits Nielsen i Ås og Villads Jensen i Sjøring nu opsagt
gården til fardag, som er Philippi Jacobi. Ved en kommissionsforretning 5.6.1680 over sandfø-
get gods i Thy, blev jorden i Torsted takseret. "Torsted, hvis nordre mark er med sand overlø-
ben, deres enge og ildebrand er af gammel sandflugt fordærvet". Sognets hartkorn i extrakt-
matriklen af 1680 bliver afkortet til ialt 68 td. hartkorn, Niels Ibsen og Christen Mortensens
gård nedsættes til hk 8.4.(er Christen Mortensen samme som Christen Moensen, nævnt i
tingborg 1677 er gift med Karen Enevoldsdatter, enke efter Niels Madsen , se gl. matr. no 2
ny no 12. Se også Christen Mortensen gl. matr. no 18 ny no 8a.

Niels Ibsens børn: Laurits Nielsen i Ås.- Anne Nielsdatter i Næstrupgård gift med
Laurits Andersen. - Christen Nielsen Torsted (ca.1639-1711) i Thisted.
Christen Mortensen var søn af Morten Christensen og Kirsten Nielsdatter, fællesfæster
her i gården med Niels Ibsen. Broderen Niels Mortensen får fæste på den gård 1672.
En bror var Thomas Mortensen Farver i Nordentoft, Tingstrup, desuden Mads Mortensen,
der blev fæster af gård no. 11 og søsteren Dorthe (ca 1634-1679), gift med Isak Nielsen
i Kallerup - se nedenfor under Niels Mortensen.

1672 fæstebrev

Niels Mortensen ( ca 1640-1704) fremlægger 1677 sit stedsmålsbrev i retten. Ejler Jacobsen
har på egne og medarvingers vegne undet Niels Mortensen halvparten af den gård i Torsted,
som Niels Ibsen ibor og som er 7 td., 1 skp. hartkorn, for en afgift årlig af 3 td. byg, men
han skal svare alle skatter. Hans gårdpart er øde og ingen ville antage den, hvorfor Niels Mor-
tensen nyder gården i 5 år fra 1672. Fra 1677 kan han nyde gården efter ny akkordering eller
kvittere den. Han opsiger nu gården til Volborg dag. Samme år holdes der syn på den gård
Niels Mortensen påboede, der var et ralingshus og et jordhus.
16.03.1674 får Niels Mortensen i Torsted afkald fra sine brødre Christen, Thomas og
Mads Mortensen og fra deres svoger Isak Nielsen i Kallerup, for arv efter deres sal.far

Morten Christensen, som boede og døde i Torsted, og deres mor Kirsten Nielsdatter
mod
at Niels Mortensen beholder deres mor hos sig og sørger for hende.
1695 tiltales Niels Mortensen og hans medfæster for restance, landgilde af deres påboende
gård og af Niels Bjerregårds bolig.( = gl. matr. no 12, ny no 15)

1675: Anders Nielsen*, Niels Mortensens medfæster. er nævnt i tingbogen 1681, han frem-
kalder Niels Ibsen og Niels Mortensen i Torsted, der vidner, at da Anders Nielsen 1675 kom
til den gård i Torsted, han bor i, blev han enig med sine stedbørns frænder og formyndere om,
at han skulle give hver af stedbørnene, nemlig Maren og Inge Moustdatter, for deres fædrene
arv 20 rdl. og derforuden skaffe dem ophol, øl og mad, sko og klæder, skolegang og anden lære,
til de bliver 18 år. (se ovenfor v. Niels Ibsen, Moust Bertelsen).

1707: holdtes besigtigelse over Ulstrups gårde og underliggende gods. Gården her i Torsted
brugt af Anders (Nielsen) Ulgård og Niels Mortensen - nu af Jens Kappel og Jens Nielsen .
"Jens Kappels part befindes i god stand, kan dyrke sin jord uden hjælp af husbonden,
Rester hverken kongelige skatter eller landgilde - Jens Nielsens part findes bygningen
forfalden og behøver god reparation, kan ej drive sin jord uden hjælp, har hidtil svaret konglige
skatter og noget af husbondens landgilde. Dito har et boels værested uden bygning og er ansat
i matriklen for hk 1.5.0.0 (matr.gl. no 12)., hvorpå er ingen rest (gæld) og grunden bruges under
forbemeldte gård"

1695 : bruger Niels Mortensen og medfæster (tillige) gård no 11. 1707 af Jens Nielsen

*Anders Nielsen (Ulgård) kom fra gården Uldgård i Silstrup, blev gift med Mourits Bertelsens enke,
Anders Ulgårds datter Sidsel blev gift med Jens Christensen Kappel, der overtog gården.
Herudover en søn Mourits Andersen født ca 1684 - kom til gård no 16 ca 1707.
Jens Nielsen - se også gård no 11.

Hundborg Herreds Tingbog 30. april 1666

Anders Ebbesen i Sjørring, delefoged til Ørum Slot, på Mikkel Tomsen i Sperring hans vegne
stævner Sperring bymænd og fremlagde et tingsvidne af 1619, 18. juli her af tinget, at otte
mænd har vidnet, at de så stande for dem hr. Villads Simensen i Sjørring, Mikkel Christensen
Juli i Skjoldborg, Jens Ibsøn i Torsted og Vil Madsen i Sperring, der kundgjorde, at de i dag var
på Sperring mark og der forligte Niels Ibss i Sperring og Jens Lauritsen i Sperringgård om nogen
tvistighed dem imellem var om noget Knacher Jord liggende norden for Knabholm bach, således,
at der nu med det første kastes en grob og schiff . . . tvært over kæret lige nord for en digerum
og ligger imellem Sperringgårds jord og Niels Ibsens jord og østen for fornævnte grob og schyff
... r skal Jens Lauritsen beholde til Sperringgård fornævnte kær og knakkerjord, så vidt hans
gårds jord påstøder, og vesten for samme schyffuer

601 Hundborg Herreds Tingbog -1666 og grob skal Niels Ibsens gård tilhøre, så vidt som
kæret går nør og vester og hans gårds jord påstøder. Alle samtykkede og nu her som tilforn
forbød Anders Ebbesen på husbondens vegne nogen at komme på disse åsteder med nogen
brugelighed imod de to mænds vilje og minde, som nu bor i den.

Hundborg Herreds Tingbog august 1681

Anders Nielsen i Torsted fremkalder Niels Ibsen og Niels Mortensen i Torsted, som vidner, at
da Anders Nielsen 1675 kom til den gård i Torsted, han bor i, blev han enig med sine stedbørns
frænder og formyndere om, at han skulle give hver af stedbørnene, nemlig Maren og Inge Moust-
datter, forderes fædrene arv 20 rdl. og derforuden skaffe dem ophold, øl og mad, sko og klæder,
skolegang og anden lære, til de bliver 18 år. Og nu her for retten tilbød Anders Nielsen børnenes
næste frænder de 20 rdl., om nogen dem med bemeldte børn ville modtage. Laust Pedersen og
Christen Mikkelsen af Torsted bestod, at de havde stævnet Bertel Laustsen i Sønderhå, Peder
Laustsen og Christen Laustsen i Torsted og Laust Christensen i Skinnerup.

Hundborg Herreds Tingbog 29. januar 1672

Hr. Poul Jensen i Sjørring lader stævne Niels Ibsen i Torsted ( talte med hans svoger Moust
Bertelsen ) og Peder Jensen Krog ibd., fordi de kom i sal. Kjeld Lauritsens hus i Torsted og
krævede konge- og kirketiende. Han fremkalder som vidner Margrete Christensdatter på Veje
ved Torsted, Voldborg Kjeldsdatter og Anne Kjeldsdatter, som vidner, at huset, de boede i, lå
på præstens jord, og at de aldrig havde betalt tiende. De to mænd havde taget en salmebog,
som Peder Jensen tog ned af hylden i stuen og lagde på kisten, hvorefter Jens Salmandsen,
Niels Ibsen og Niels Andersen ved kirke alle tog på bogen. Derefter gik de med den.
(Sagen fortsætter).

Hr. Poul Jensen fremkalder folk, der vidner, at for omtrent tredive (60?) år siden var der ingen
bygning på den ejendom, som det hus står på, som Kjeld Laustsen boede på, og som tilhører
præstegården i Sjørring. Hr. Poul Jensen i Sjørring fremkalde Sjørring bymænd, som enes om
at dele hederne, som nok før har været fælled. Da Sjørring bys gårdskifter beløber sig til ni
fire-punds gårde, deles heden i ni pater, som igen deles mellem gårde, hvis landgildekorn
tilsammen udgør fire pund = 8 tønder. Gårde, der svarer 8 td., får et helt skifte.
Både Sønderhede og Nørrehede op mod Torsted deles.