(258) Poul Paaske Lauridsen         ♂             (retur til 129)
Fæstegårdmand i Aas under Højris Gods.

Gift 3 gange :
1 Maren Nielsdatter * 1680 - begr. 12.01.1718

2. (259) Anne Immersdatter viet 25.09.1718
3. Gertrud Jensdatter - viet 02.05.1725 - begr. ?

Se artikel : Præsterne i Skjoldborg og deres tid. Af S.C.Sortfeldt.

Slægtsbog for efterkommere efter Jens Simonsen gårdejer i Stagstrup.

Præsterne i Skjoldborg og deres Tid.
Af S. C. Sortfeldt.

Uddrag fra Historisk årbog for Thisted amt 1934

1537-1707. (Den ældste Række).
(Fortsat fra Aarbog 1933).

9. Jens Poulsen Paaske, søn af foregående, født i
Skjoldborg den 7. april 1643, blev præst i Skjoldborg
efter faderens død. 19 år gammel blev han student
fra Aalborg Skole og 2 år senere (1664) kandidat
med karakteren illum, der sikkert må kaldes en god
eksamen. Man har kun få oplysninger om denne
mand, der var præst i Skjoldborg i 34 år. Han har
ført kirkebogen i denne tid så nær som de sidste
tre år, han levede. De sidste blade i den ældste
kirkebog mangler. Der er så ingen oplysning om
Jens Paaskes død. I kirkebogen har han kun skrevet
det allernødvendigste, så derfra får vi ikke mange
oplysninger om ham eller hans tid. Hans første
indførelse i kirkebogen er fra den 15.februar 1674,
hvorfor hans ansættelse i embedet må ligge forud
for denne tid.


Året efter døbte Jens Paaske et barn fra Aas med
navnet . 
(258) Poul Paaske Lauridsen
Det var den gamle præst, som blev opkaldt.
Sveder Paaske og Maren Paaske var faddere.
Barnets forældre hed :

(516) Laurits Nielsen og [517] Margrete Jørgensdatter.

(ane 1032 Niels Ibsen fra Torsted).

(ane 1034 Jørgen Jensen og ane 1035 Kirsten Jespersdatter).

_________________________________________________________

(259) Anne Immersdatter

Højris godsarkiv :
side 52a.

49. ANNE IMMERSDATTER død 20.juli 1724 i Aas i Skjoldborg sogn.
E:Poul Laursen.
B1:Immer Poulsen 6 år.
B2:Maren Poulsdatter 4 år.

Historisk årbog for Thisted amt 1919 :

Omkring ved 1730 bliver Poul Bertelsen fæster eller ejer af halvdelen af Nordentoftgården.
Han var født på Agerholmgård i V. Vandet1705 og var søn af Bertel Poulsen, Agerholmgård,
og hustru Karen Jensdatter; som døde 1716, 49 år gl. Poul Bertelsen i Nordentoft var gift med
Anne Jensdatter Dige, der var datter af Jens Jensen Dige af Nors, og de havde flere Børn.
En Søn, Jens Poulsen Nordentoft, fik senere en gård i fæste i Nørre Skjoldborg (matr. nr. 8)
og blev gift med Dorthe Christensdatter Frost fra Næstrup, og fra dette ægtepar stammer
en talrig slægt.
4) Poul Bertelsen af Nordentoft synes at have været en formående og oplyst mand.
I en gammel protokol, der nu opbevares på Landsarkivet i Viborg, har jeg fundet et
fæstebrev, som Poul Bertelsen har udstedt, på en gård i Ås (Skjoldborg Sogn), og dette Brev
har han egenhændig skrevet med smuk og tydelig skrift.
Brevet lyder således:
"Kendes jeg underskrevne Poul Bertelsen, boendes i Nordentoft, og hermed vitterliggør
at have sted og fæst såsom jeg også herved bortfæster til Immer Poulsen halvdelen af
den mig tilhørende gård i Ås, som hans fader Poul Larsen iboede og godvillig med hus-
trus  minde til ham opladt haver, hvilken fornævnte halve gård bemeldte Immer Poulsen
sin livstid i fæste forundes, og efter forældrenes død nyder han det halve til uden nogen
indfæstning, og må bruge den tilliggende ejendom, med hvad navn nævnes kan, som
han efter loven bedst ved og kan, imod at han holder gården i forsvarlig stand med
bygning og besætning, marken med gødning og dyrkning, som forsvarlig kan være,
svarer i rette tid de kgl. allernådigst påbudne skatter og contributioner og den accor-
derede landgilde til hver martini 10 Rdl. 4 Sk. Det øvrige opfører sig således, som
Hs. Majestæt allernådigste lov og forordning befaler, item er hans husbonde hørig
og lydig under dette sit fæstebrevs fortabelse.

Til bekræftelse har jeg dette med egen hånd
skreven og underskrevet.
Nordentoft, d. 5. Januar 1745.

Poul Bertelsen.
13. Maj 1745 bortfæstede Poul Bertelsen til Immer Poulsen halvdelen af den gård,
som Thomas Pedersen iboede. Poul Bertelsen på Nordentoft døde 1762, 57 år gl.
Samtidig med Poul Bertelsen boede en anden mand på Nordentoft ved navn Anders Nielsen.