(448) Jens Nielsen   f. 1660, d. 1711.                           (retur til 224)

(449)   Laursdatter ?           

Jens Nielsen fæstede - vel omkr. 1690 - gård nr.9 i Jordsby sogn
og by, hvis hartkorn ved matrikuleringen 1688 (1) var blevet foran-
dret fra 10 tdr. 4skpr. 1 fjk. 1 alb. til 5 tdr. 2 skpr. 3 fjkr.
Gården hørte fra gammel tid under Dueholm Kloster, men ved dom
af 11. juni 1690 (2) af Morsø Sdr. og Nr. herreders ting hjemfaldt
den til kronen (kongen/staten), da ingen havde villet svare skat deraf
siden 1. januar 1688. -
Gården blev derpå udlagt til rytterriets underhold.Af 3. regiments pro-
jektjordebog 1693 (3) fremgår, at gården rent, skatteteknisk var redu-
ceret med 1 td. 5 skpr. 3 fjkr. til 3 tdr. 5 skpr. 'hartkorn.
Gårdens bygninger bestod da af 24 fag eller bindinger fordelt med 10
til råling (stuehus), 11 til lade og stald, samt yderligere 3 fag hus; og
fæsteren Jens Nielsen havde en besætning på 5 bæster, 4 køer,1 ung-
nød og 9 får.
Jens Nielsen døde senest 1711, men de sidste år havde han foruden
gård nr.9 - fået dele af gård nr. 14, der ligeledes hørte under rytterdistrik-
tet og i 1693 lå øde (d.v.s. uden fæster og evt. uden bygninger), i fæste.
Mens sønnen Laurids Jensen (Laurs Toft), ved ryttersessionen i Thisted
6. august 1711 (4) overtog faderens fradøde gård på 3 tdr.5 skpr. reduce-
ret hartkorn (nr. 9), fik Niels Clemmensen, født i Jordsby, fæstebrev på
den halve ødegård (nr. 14) med 1 td. 3 skpr. reduceret hartkorn. -
Gård nr. 14 kom efter ryttergodsets salg 1716 under Ullerup, og 11. feb.
1720 (5) udstedte Ullerups ejer fæstebrev til Niels Clemmensen på gården
(nr. 14) på 4 tdr.1 fjk.1 alb. Hart-korn, som faderen Clemmen Nielsen og
afdøde Jens Nielsen havde haft i fæste i fællesskab under rytterdistriktet.
Jens Nielsen, der antagelig var født i 1660'erne - måske lidt før, døde som
nævnt senest 1711, men hans herkomst kendes ikke. Han blev gift senest
1690 og fik bl.a. sønnen Laurs Jensen Toft, født ca.1690, samt måske også
sønnen Christen Jensen Toft, ca. 1694-1764, bosat i Jordsby.
Jens Nielsens kones navn kendes ikke, men hun var - sønnen Laurs' navn
og gårdens historie taget i betragtning - antagelig født i gården i 1660'erne (?)
som datter af den tidligere fæster Laurs eller Laurids Mikkelsen.
Han nævnes som fæster af gården i matriklerne i både 1664 (6) og 1688;
i 1664 blev gårdens gamle landgilde på 8 tdr. byg, 1 pd. smør, 1 svin,
1 fødenød, 10 sk.2 alb. skovvognspenge,
1 gås, 2 høns, 1 læs lyng, 6 snese ål, 1 mk. tærskepenge.