(224) Laurs Jensen Toft  født 1690, død 27.05.1774 i Jordsby.

(225) Kirsten Jensdatter  født 1703, død 06.02.1780                       (retur til 112)
 

Laurids eller Laurs Jensen Toft af Jordsby sogn og by fæstede ved rytter sessionen
6. august 1711 i Thisted (1) faderen (448) Jens Nielsen fradøde gård i Jordsby
på 3 tdr.5 skpr. reduceret hartkorn på kondition at betale (landgilderestancen.
Han beholdt det, der fandtes i gården, men var fri for indfæstning.

Gården under rytterdistriktet var nr. 9 i Jordsby og havde ifølge projektjordebogen
1693 (2) fået hartkornet reduceret fra 5 tdr.2 skpr. 3 fjkr. til 3 tdr. 5 skpr.
Da ryttergodset på egnen blev solgt på auktion, fik Peder Nielsen Gundeslev
i Nykøbing skøde 10. juli 1716 (3) på gården i Jordsby for 29 rdlr. 37 1/2 sk. i kroner.
Senere ejedes gården af Lars Christensen Mahler, borger og handelsmand i Nykøbing,
der ved skøde af 17. marts 1739, læst 23. marts (4), solgte Laurs Jensen Tofts fæste-
gård til Niels Clemmensen i Skarum. [måske bror til ane 228] ? I skattehovedbøgerne
1747-63 (5) nævnes Niels Clemmensen i Skarum som ejer af Lars Jensen Tofts gård
nr.9 på 5 tdr.2 skpr.3 fjkr. hartkorn, der fra oktober kvartal 1763 overgik til Ullerup
gods. I hartkornsspecifikationerne for Ullerup nævnes gården fra 1765 (6), og 2. januar
1765 (7) udstedte godsets ejer fæstebrev til (112) Christen Laursen Toft på den gård i
Jordsby, som faderen havde haft i fæste, men oplod for ham mod aftægt, på 5 tdr.7 skpr.
(vel fejl for 2 skpr.) 3 fjkr. hartkorn, hvoraf han i landgilde til hvert års Martini skulle
svare 2 tdr. byg og 1 mk. i penge.
- Sine gamle forældre haver han med sømmelig og skikkelig underholdning at forsyne
deres livstid, og når de ved døden afgår, da at forskaffe dem en anstændig jordefærd.
Christen Laursen Tofts evner som landmand slog vist ikke til, for 15. december 1783
(8) udstedte Ullerups ejer fæstebrev til Niels Mikkelsen Dybdal på Christen Tofts gård
i Jordsby på 5 tdr.2 skpr. 3 fjkr.hartkorn. 21.december 1783 (9) fik Christen Toft
fæstebrev på (svogeren) Niels Dybdals ejendom nr.5 i Jordsby på 1 td.1skp. 1fjk 1/2
alb. hartkorn. Tofternes gamle slægtsgård i Jordsby blev før 1788 (10) udflytter fra
selve landsbyen, og hartkornet blev da forandret til 5 tdr 6 skpr. 2 alb.
[224] Laurs Jensen Toft kan ikke have været ganske uformuende, for ved skøde af
3.maj 1736, læst 29. juni 1740 (11), købte han - Laurs Jensen Toft - en ejendom i
Jordsby på 7 skpr. 2 alb. hartkorn (en del af gård nr. 5) af Mikkel Laursen (Hee eller Hede).
Denne ejendom, som sønnen Niels Laursen Toft beboede fra 1740'erne, må Laurs Toft
have solgt 1763/65 (12) til Ullerups ejer, der 29. november 1764 (13) udstedte fæstebrev
til den nævnte søns søn Laurids Nielsen Toft på 3 skpr. 2 alb.af nr.5, som straks skulle
bebygges. - Og 2. januar 1765 (14) fik Niels Laursen Toft fornyet fæstebrev på de reste-
rende 4 skpr. hartkorn af nr. 5, som han mod aftægt oplod 1781 (15) for den anden søn
Jens Nielsen Toft.
Laurs Jensen Toft var født ca. 1690 i gården i Jordsby, søn af [448] Jens Nielsen og hustru.
Han - Laurs Jensen Toft - døde sst. 27. maj 1774, 84 år gammel.

Han blev gift omkr. 1714 med (225) Kirsten Jensdatter, der måske også var fra Jordsby.

Hun var født ca. 1695, men hendes herkomst kendes ikke.
- Da parrets datter Maren blev gift med sin fætter Jens Sørensen Heede, der var søn af
Søren Jensen Heede, ca. 1701-1782, bosat i Jordsby, var enten han eller hans ukendte
kone bror/søster til enten Laurs Jensen Toft eller Kirsten Jensdatter.
[Hun - Kirsten Jensdatter Toft, Christen Toft, en gårdmand i Jordsby af Ullerup gods.] ???
Hans gamle moder døde 6. februar 1780, 84 år 6 måneder 2 uger gammel.

Kirsten og Laurs Toft fik mindst seks børn:

1 Niels Laursen Toft, født ca. 1714 (ca. 1706?), død 1797, boede som nævnt i faderens

ejendom i Jordsby, der senere blev delt mellem sønnerne Lars Nielsen Toft, født ca. 1742/43,
og Jens Nielsen Toft, født ca. 1756.

Med sin kone Johanne Pedersdatter, født ca. 1706(?), død efter 1787, havde Niels Toft flere
børn end de nævnte to sønner.

2 Mads Larsen Toft, ca. 1722-1766.

3 Jens Laursen Toft, født ca. 1743, død efter 1801, skrædder og husmand i Jordsby.

Gift 1. gang 1775 i Sejerslev med Bodil Christensdatter, ca. 1745/46 - 1788, datter
af Christen Thomsen og hustru Maren Jensdatter, gårdfolk i Skærbæk i Sejerslev sogn.

Gift 2. gang 1789 i Jordsby med Maren Justdatter, født 1762 i Elsø, død 1836 i Jordsby,

datter af Just Christensen og hustru Birgitte (Birthe) Clausdatter, sidst gårdfolk i Jordsby.

4 Maren Laursdatter Toft, ca. 1744-1812/14(?).

Gift 1. gang 1770 med fætteren (jfr. sønnen Mads' fødsel 1769/70) Jens Sørensen Heede,
ca. 1737-1784, der efterfulgte faderen Søren Jensen Heede som præstens anneksbonde i Jordsby.

Gift 2. gang 1785 med Poul Andersen, ca. 1746/47-1798.

5 (112) Christen Laursen Toft, ca. 1745-1799, der 1765-83 var fæster af fødegården, derpå
fæster af en mindre ejendomi Jordsby, hvor han 1787 og årene fremover nævnes som skolemester
eller skoleholder.
Gift 1771 med (113) Inger Mikkelsdatter Dybdal, ca. 1746-1802, datter af Mikkel Dybdal i Ejerslev.

6 Sidsel Laursdatter Toft, født ca. 1748.


Noter:

1 Resolutionsprotokol 1710-15, fol.10b, for 3. regiments gods, G.ryt.2-1.

2 Projektjordebog 1693 for 3. regiments gods, G.ryt.2-2,fol.159b.

3 Kronens Skøder 1689-1719, 1941, s. 527.

4 Morsø skøde- og panteprotokol 1738-97, B.35.C-SP.2,fol.8b.

5 Skattehovedbøger 1747-63 i Thisted amtsstuearkiv, B.11-(99-114).

6 Hartkornsspecifikationer 1765-78 for Ullerup gods i Thisted amtsstuearkiv, B.11-65.

7 Ullerup fæsteprotokol 1695-1882, G.105-l,fol.70b.

8 Samme,fol.114b.

9 Samme,fol.115. Han blev gift med Kirsten Jensdatter, gift 1814 i Jordsby.
________________________________________________________________________________________________________

(225) Kirsten Jensdatter

Køn : Kvinde

Født : 1695 Jordsby - Morsø Nørre Herred
Døbt : Jordsby Kirke
Død : 06.02.1780 Jordsby
Begravet : Jordsby Kirkegård

DÅB :
ÆGTESKAB :
DØD :
Er registreret (AO) opslag 369.

Privat note :
 ( 225 ) Kirsten Jensdatter, f. 1703, d. 6 feb 1780 i Jordsby.

Gift måske 1714 Jordsby.
Gift med :   (224) Laurs Jensen Toft 1714 i Jordsby Kirke

Børn : 1743 (112) Christen Larsen Toft

____________________________________________________________________