(824) Enevold Iversen Wagaard           ♀

Køn :    Mand
Alder : 64

Født : 1640
Død : 1704

Stilling : Ridefoged og senere forpagter af Børglum Kloster.

Privat note : Død efter 1704

 

ENEVOLD IBSEN (født før 1640, død efter 1704)

BIRGITTE NIELSDATTFR (ca. 1633-1698)

Fra senest 1656 til efter 1680 var Enevold Ibsen tilknyttet godset Børglum kloster i Børglum sogn
i Vendsyssel, hvor han fra senest 1665 var ridefoged, men omkr. 1677 forpagter. I 1688 var han
forpagter af Restrup, hvorpå han fra senest 1697 til efter 98 var forpagter af herregården Hjerme-
slevgård i Tolstrup sogn i Vendsyssel.1702 og 04 var han forpagter af Bangsbo ved Frederikshavn.

Enevold Ibsen, der var født før 1640, var af ukendt herkomst. Han var måske beslægtet med den
senere adlede Thisted borgmester Enevold Nielsen Berregaard, hvis halvbrødre Poul Laursen på
Hammelmose og Jacob Holm, præst i Saltum, begge nævnes 1697 og 1703 som faddere hos
Enevold Ibsens svigersøn Anders Winther på Lundergård i Jetsmark sogn; disse halvbrødre var
præstesønner fra Gøl.
Han Enevold Ibsen døde efter 1704, uvist hvor.

Han blev gift 1657/68 vel i Slagelse med enken Birgitte Nielsdatter, der var enke efter Christen
Pedersen i Slagelse, død tidligst 1657; han benævnes både som skomagermester og som borg-
mester, men om nogen af delene passer, vides ikke. Birgitte havde i dette ægteskab sønnen
Niels Iversen Arrøe (Aarøe), 1656 1726, der fra 1680 var sognepræst i Tolstrup og Stenum i
Vendsyssel (1).

Birgitte eller Birthe Nielsdatter, der var født ca.1633, må bestemt antages at have været datter
af en Niels Iversen med tilnavnet Arrøe eller Aarøe. Denne er ikke fundet, men må antages at
have været bror til Christen Iversen Aarøe i Kolding, død 1659, der i 1639 (2) siges at være bror
til Else Iversdatter, kaldet Kandgyder, død 1639; hun overlevedes af manden Thomas Kock.
Christen Aarøe var vel far til Peder og Hans Christensen Aarøe, begge gift 1656 i Kolding.
Ligesom Christen havde en søn Hans, må "broderen" Niels Iversen have haft sønnen Hans
Nielsen Aarøe eller Arrøe, født senest 1625, død 1701 (3), der fra senest 1652 var købmand
i Nykøbing på Mors, hvor han fra 1661 var rådmand og fra 1671 borgmester.
Hans sønner Jacob og Laurids brugte begge navnet Aarøe eller Arøe.
Birgitte Nielsdatters stærkt formodede bror Iver Nielsen omtales nedenfor

Birgitte Nielsdatter døde 1698 på Hjermeslevgård i Tolstrup og blev begravet
6. Juni,65 år 6 uger gammel (indført i kirkebogen af sønnen, der jo var præst i Tolstrup).

Af hendes to ægteskaber kendes følgende børn:

1 Niels Iversen Arrøe (Aarøe) Christensen, 1656 1726, student fra akademi et i Sorø 1675,
cand. teol. 1677, sognepræst for Tolstrup og Stenum menigheder fra 1680. Gift første gang
1681(?) med formandens enke Anne Pedersdatter (Brøndlund), 1654 1696, datter af Peder
Andersen Randers, sognepræst i Øster Brønderslev og Hallund, og hustru Johanne Laurids-
datter. Anne var ble vet gift første gang 1674 med enkemanden Jens Pedersen Husbond,
ca.1630 1680, præst i Tolstrup fra 1671. Gift anden gang 1697 med Anne Frandsdatter Hjort,
1681 1709, datter af Frands Lauridsen Hjort, sognepræst i Vrensted og Thise, og hustru Val
borg Pedersdatter. Gift tredje gang 1712 med Katrine Jensdatter, ca. 1678 1758. Af hr. Niels'
femten børn, hvis efterslægt ikke brugte Arrøe navnet, men kaldte sig Ifversen, var to af søn-
nerne kapellaner hos faderens halvbror Iver Enevoldsen.

2 Cathrine (Catarine) Enevoldsdatter, født 1668 på Børglum, død 1715 (4). Gift senest 1701 (5)
med Andreas Aschen-berg, ca. 1661 1724, sognepræst i Astrup, Rostrup og St. Arden fra 1688/
90, samt fra 1700 provst i Hind sted herred. Han blev gift anden gang 1716 med Anna Groth, der
anden gang blev gift med Christen Sørensen, foged på Villestrup.

3 Else Enevoldsdatter, født 1669 på Børglum.

4 Iver Enevoldsen (Burguldnus, Burgalanus), født ca. 1673, . Hans tilnavn kunne
tyde på, at han var født på Børglum, hvor faderen også efter den tid boede, men kirkebogen
er forgæves efterset.

5 Peder Reedtz (Reetz) Enevoldsen, født 1670 /75, uvist hvor. Han var
vel opkaldt efter ejeren af Børglum kloster, kansleren Peder Reedtz og blev sammen med
broderen Iver i 1691 immatrikuleret ved universitetet i København. Som mons. Peter Enevold-
sen nævnes han 1699 som fadder hos søsteren Karen, men som mons. Peiter Enevoldsen i
Vadgård var han fadder 1701 hosbroderen Iver, hvor han ligeledes nævnes 1712 og 13 med
bopæl i Svenstrup og i 1717 uden bopæl. Peiter Enevoldsen fik en søn Enevold døbt 1714 i
Malle kirke, hvor han vel boede i Svenstrupgård(?).

6 Karen Enevoldsdatter, født i 1670'erne(?), død efter 1721. Gift senest 1696 med Anders Winther,
født senest 1670, død efter 1721; han var fra 1695 til efter 1703 (6) forpagter af Lundergård i Jets-
mark sogn, der ejedes af Skeel'erne på Fussingø. I 1703 (7) købte han af Christian Ludvig v. Plessen
til Fussingø gården Tolstrup Nørgård i Næsborg sogn, beboet af Jacob Christensen Ferslevs enke, på
9 tdr. hartkorn, samt en gård på 3 tdr. hartkorn i nabosognet Skarpsalling.
I 1712 boede Anders Winther i Tolstrup Nørgård, da han var fadder hos svogeren Iver Enevoldsen,
men 1721 var Karen og Anders Winther bosat i Malle, da de ligeledes stod fadder hos hr. Iver.
Karen og Anders Winthers børn og efterkommere frem til 1789 nævnes i skiftet efter den barnløse
datter Birgitte (8).

7 Emerendse (?) Enevoldsdatter, født omkr. 1680(?). Hun nævnes 1699 som fadder hos halvbroderen
Niels Aarøe, ligesom hun vel var identisk med Ivers søster (uden navn), der 1697 og 99 var fadder hos
ham, og som med bopæl i Vadgård 1711 var fadder sammen med Anders Win ther af Tolstrup Nørgård
hos degnen Nicolai Bølle i Malle.Ved gennemgang af fadderlisterne i Børglum, Vejby og Furreby sognes
kirkebog ses, at Enevold Ibsen eller blot Enevold på Klostret i tiden fra februar 1656 (dom. septuagesima)
til marts 1667 nævnes mindst ti gange; i august 1665 anføres det, at han var ridefoged.

I samme tidsrum (til oktober 1663) enkelte gange sammen med Enevold nævnes Iver Nielsen på Klostret
og dennes hustru Else Jensdatter. Denne Iver Nielsen, skriver og ridefoged på Børglum kloster, havde 1661
lånt penge til gods-ejeren Hack Vind til Aggersborggård, hvorfor han 1662/63 (9) fik pant i gården Odde i
Klim sogn, beboet af Anders Jensen Winther, samt endnu en gård.

Denne Iver Nielsen, der havde en overordnet stilling på godset Børglum kloster, der som krongods siden
1622 (10) var udlagt til underhold for hofmesteren eller forstanderen for akademiet i Sorø, sørgede vel for,
at Enevold Ibsen på et tidspunkt mellem 1657 og 68 blev gift med søsteren Birgitte Nielsdatter, der blev enke
i Slagelse tidligst 1657.
I 1669 mageskiftede Frederik III godset Børglum kloster med kansleren Peder Reedtz, død 1674, hos hvem
Enevold Ibsen fortsatte sin tjeneste. Da Enevold Ibsen lod en datter døbe 1668 nævnes blandt fadderne en
ridefoged på Børglum, men der kan vel have været flere ridefogeder på en gang. 1670, 71, 76 og 79 nævnes
Enevold og hustru flere gange med bopæl på Klostret, når de stod faddere til sognets børn. Men deres egne
børn er forgæves søgt døbt i pastoratets kirkebog. I 1670'erne synes Enevold Ibsen altså at have boet udensogns.

Men 1676 78 (11) var Enevold Ibsen forpagter af Børglum kloster, der da eje des af Peder Reedtz' uheldige søn
Christian. Og 19. Juni 1677 (12) tiltalte Enevold Ibsen på Børglum på det stedlige herredsting Morten Andersen i
Sandbakken i Vrensted sogn for at have drevet smugkro med ulovligt ølsalg og klammeri i pinsedagene.
Endnu 1679 nævnes både Enevold og Birgitte Nielsdatter på Klostret som faddere i Børglum, hvor de vel endnu
boede i 1682, da deres 14 årige datter Cathrine Enevoldsdatter nævnes som fadder.

I 1688 (13) angives Enevold Ibsen at have været forpagter på Restrup men om det er Lille Restrup i Rinds her-
red eller Store Restrup ved Nibe, altså begge i Himmerland, fremgår ikke da han 5. Juli 1688 på Holger Reedtz
til Pals-gård og Voergård hans vegne mødtes på Børglum med andre af søskende flokken Reedtz' repræsentanter;
årsagen var en strid om fiskeriet i Ingstrup sø. I 1697 nævnes Enevold Ibsen som boende på Hjermeslevgård i
Tolstrup sogn ved Brønderslev, da han stod fadder hos datteren Karen. Og mens han var forpagter af denne herre-
gård, der lå i stedsønnen Niels' pastorat, døde Birgitte Nielsdatter 1698; Hjermeslevgård tilhørte amtmand Otto Skeel,
der i 1696 (14) indlemmede den i stamhuset Birkelse.

Da Enevold igen 1702 var fadder hos Karen, boede han på Bangsbo ved Frederikshavn. Gården (15) tilhørte Henrik
Bille, der i 1704 solgte den til Otte Arenfeldt til Knivholt. Endnu i 1704 var Enevold Ibsen forpagter af Bangsbo, da
han ved skøde af 30. april 1704, læst 14. maj (16), til sin "kære svoger" Jens Pedersen Brøndlund, præst i Øster
Brønderslev, solgte en gård på Kraghede i Øster Brønderslev sogn på 3 tdr. 3 skpr. 2 fjkr. 2 alb. hartkorn, som var
beboet af Thomas Nielsen. Skødet blev til vitterlighed underskrevet af "min kære søn" Niels Iversen, præst i Tolstrup,
og "min kære svoger" Peder Jensen Kjærulf i Øster Gjerndrup.
Begge de kære svogre var nu kun svogre i vor tids forstand til den nævnte stedsøn.

Noter:

1 Wibergs præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 349. C. Klitgaards Vendsysselske Præstefamilier, s. 295 300, samt
   Soraner biografier 1584 1737 v. Torben Glahn, 1978, s. 208 og 305. I edsprotokollen for præster og degne 1673
   1771 i Ålborg bispearkiv, C.1 404,fol.74b, oplyser han selv, at han var født 1656, søn af borger Christen Pedersen
   og Birgitte Nielsdatter, der senere blev enke, hvorfor morbroderen Avonculus (onkel) Iver Nielsen tog sig af ham,
   der latiniseredes sit navn Nicolaus Ivari Arrhoensis. I et skø de fra 1704 kalder Enevold Ibsen ham "min kære søn",
   Viborg landstings skøde og panteprotokol 1702 05, B.24 668,fol.379b,

2 Kolding overformynderiprotokol 1631 70, Ofm.20 l,fol 6b.

3 Chr. Villads Christensen: Nykjøbing paa Mors 1299 1899, 1902, s. 199 201.

4 Wibergs præstehistorie, bd. 1, 1870, s. 124.

5 Hun og manden var 1701 faddere hos hendes bror Iver.

6 C.Klitgaards Hvetbo Herred, bd. 2, 1907, s. 437 38.

7 Skøde af 24.7.1703, læst 16.8., Viborg landstings skøde og panteprotokol 1702 05, B.24 668,fol.294b,
   samt fol.315, hvor han 30.10.1703, læst 18.10, lånte 450 rdlr. af præsten Johan Budtz i Hundslund;
   broderen Jens Winther, præst i Aby og Biersted, kautionerede.

8 Restrup skifteprotokol 1779 1825, G.208 2,fol.54.

9 Øster Hanherreds tingbog 1662, B.31.F 24,fol.88 (16.6.1662), samt Viborg landstings skøde og pante-
   protokol 1663, B.24 631,fol.80.

10 Traps Danmark, 5. udg., Hjarring Amt, 1960, s. 326 27.

11 Krigsstyrskat 1676 78 i Ålborghus m.fl. amters reviderede regnskaber i Rigsarkivet, afskrift
    v. H. Støvring Nielsen. 12 C. Klitgaard: Vrensted sogn, 1955, s. 64 65.

13 C. Klitgaards Hvetbo Herred, bd. 1, 1906, s. 19. 14 Kilde 10, s. 340.

15 Samme, s. 93.

16 Viborg landstings skøde og panteprotokol 1702 05, B.24 668,fol.379b.

 

Far :   No 1648 (1648)

Mor : No 1649 (1649)

Gift med :          (825) Birgitte Nielsdatter

Børn : 1673 (412) Iver Enevoldsen Wagaard