(244) Peder Christensen Buchau *           ♀

Køn : Mand

Født :           11.02.1699 Flade - Morsø Nørre Herred
Døbt :          20.02.1699 Flade kirke
Død :           02.08.1781 Flade
Begravet : 07.08.1781 Flade Kirkegård

Stilling : Fæstebonde under Nandrup.

DÅB :                Er registreret (AO) opslag 10.
ÆGTESKAB : Er registreret (AO) opslag 36.
DØD :               Er registreret (AO) opslag 92.

Noter :

(192-244) Buchau, Peder Christensen ( født : 1699, død : 02.08.1781)
Begivenhed: Type: Fæstekontrakt.
Dato: 02.03.1722
Sted: Fæster af nr.13 i Flade Nandrup fæsteprotokol.

Note: Peder Christensen Bukhave var fæster af gården matr. nr. 13
af hartkorn 4 tdr. 2 fjdkr. 2 alb. samt af en fjerdedel af gl. matr. nr. 14 af hartkorn 3 tdr.
2 skpr. 3 fjdkr. 1 alb., altså 6 skpr. 2 fjdkr. 2 alb. Gårdens samlede hartkorn var 4 tdr.
7 skpr. 1 fjdkr. 1 alb. 2. marts 1722 udsteder Oluf Krabbe til Nandrupgård m.fl. godser
et fæstebrev til Peder Christensen Buchhauge i Flade på hans faders i fæste havende
gård samme sted, som han nu godvillig oplader for sønnen, der i landgilde til hvert års
Mortensdag betaler 5 rdr., endvidere at han også udfører det hoveriarbejde, som hans
far forud, nemlig udtagning af 20 læs møg, nedharvning af 14 skpr. havre, 1 dags op-
binding i høsten og do. i høhøsten, do.hjemtagning af korn, samt årlig hjemkøre et
læs tørv fra Hanstholm og hvert andet år et læs korn fra Nykøbing eller nærmeste losse
plads. Videre oplyses det, at han modtager 2 rdr. og 3 mk. til ladens omflyttelse og repe-
ration. Foruden faderens gård overlades ham til brug og i fæste en fjerdepart af Thomas
Eriksens gård, som en Christen Nielsen nu senest fradøde.


Bukhave, Peder (født : 1699 , død : 02.08.1781)

Note: Navnet Bukhave: Flade-Sdr.Dråby præsteembede havde en annexgård i Sønder Dråby
på grænsen til Flade, der hed Bukhave.Denne gård har præsteembedet sikkert fået fra den slægt
Buk, der nævnes i Flade i senmiddelalderen (c.1400-1555) - vist en væbnerslægt.Slægten der
nok har ejet en gård eller et stykke jord - "en have", der har faet slægts-navnet tilknyttet = Buks-have.
I Solbjerg på Mors lå gården Bassehave. Den ejedes af Øm Kloster, men var lejet ud til Erik Rekhals
1446-1475, hvis kone opgives at have været en Anne Basse, hvis slægt kan have givet gården navnet
(Basses-have = Bassehave). Muligvis var det kun udmarken, der blev givet til kirken - selve hovedgår-
den i Flade by har så nok været slægten Bukhaves udgangspunkt, da den ikke ses at have forbindelse
med slægten i annexgården Bukhave i Sdr. Draaby.

Privat note :
Samme ane som 192

Far :            (488) Christen Sørensen Buchau
Mor :         
(489) Johanne Tøgersdatter

Gift med :    (245) Karen Lauritsdatter  den 15.10.1732 i Flade kirke

En parts død : 30.06.1762

Børn :
1732
   (122) Jens Pedersen Buch


(245) Karen Lauritsdatter *

Køn : Kvinde

Født :           03.01.1709  i Flade - Morsø Nørre Herred
Døbt :                               i  Flade kirke
Død :           30.06.1762 i Flade
Begravet : 07.07.1762 Flade Kirkegård

DÅB :                  Er registreret (AO) opslag 15.
ÆGTESKAB :   Er registreret (AO) opslag 36
DØD :                 Er registreret (AO) opslag 70

Noter :

Nandrup Gods Skifteprotokol 1720 - 1790

side 47 b.

Ane 245 og 193 KAREN LAURSDATTER i Flade sogn, (født : 03.09.1709 - død : 02.07.1762).
( død 30.06.1762 - dødstidspunktet efter kirkebogen ).
E: Peder Christensen Buchauge.

11 børn, hvoraf 2 er rømt til Holsten, men ingen nævnt ved navn.
_____________________________________________________________________________

Laursdatter, Karen (født : 03.01.1709, død : 02.07.1762) ?

Begivenhed: Type: Skifte

Dato: 01.08.1762

Note: Den 1.august 1762 blev skifte efter Karen Laursdatter, Peder Christensen Buchhauges hustru i Flade, iværksat.
Det oplyses, at afdøde og manden tilsammen havde avlet 11 børn, hvoraf 2 sønner var fraværende ved Armeen i
Holsteen i kongens tjeneste. For de andre umyndige børn var mødt som værge Niels Sørensen og Søren Christensen,
begge i Flade. Ved en forud afholdt registrering og vurdering havde boet udvist værdier for 231 rdr. medens gæld og
udgifter var ialt 288 rdr. 2 mk. og 12 sk., hvorfor der intet kunne blive til arv og deling.

(Nandrup skifteprotokol s. 47a)

Privat note :
Samme ane som 193

Far :           (490) Laurits Tøgersen
Mor :        
(491) Anne Pedersdatter

Gift med :  (244) Peder Christensen Buchau den 15.10.1732 i Flade kirke

En parts død : 30.06.1762

Børn :            1732 (122) Jens Pedersen Buch