(216) Anders Michelsen (Hald)         ♀

(217) Anna Jensdatter

Hun dør efter 3 års ægteskab og er ikke mor til min ane.
Navn på konen i 2. ægteskab kendes ikke.

Afskrift af fæstebrev for ane 216 Anders Mikkelsen i Sejerslev.

Højriis fæsteprotokol 1722.

Fæstebrev til : Anders Mikkelsen på gården Søndergård i Sejerslev by.
Stæder og fæster til Anders Mikkelsen, tjenende i Solbjerg præstegård,
en mig tilhørende gård i Sejerslev, som Peder Pedersen Søndergaard
er fradød og Peder Pedersens enke til hannem haver opladt i hensende
han tager enken til ægte af hvilken gård som foruden kgl. maj.s aller-
nådigste skatter årligen til mig i steden for landgilde og arbejdspenge
imellem Mortensdag og Jul betaler 11 slette daler og derimod kender
lige frihed med mine andre tjenere, som giver arbejdspenge, samt hol-
der det på samme gård befindtlige lade og staldhus forsvarligen vedlige
og ellers holder den til samme gård efter hs. kgl. maj.s allernådigst ud-
gangne forordning behørende sæd og besætning tilstede til gårdens drift.
Hvilken gård med al dessen tilliggende, som ud i matriklen står for
4-2-0-0 forbemeldte Anders Mikkelsen i sin livstid må nyde,bruge og
udi fæste beholde så-længe han deraf retter og forretter hvis (hvad)
som sig bør, holder den på samme gård som forbemeldt nu befindtlige
huse og ejendom forsvarligen vedlige og er mig og udi min fraværelse
min fuldmægtig hørig og lydig og i det øvrige holder sig loven og kgl.
maj.s allernådigste udgående forordninger efterrettelig
.

Højriis 13.juni 1722.

Se Peder Riis´bog side 202

Tjente i Solbjerg præstegård.
Han fik i 1722 Søndergård i Sejerslev i fæste og giftede sig
samtidig med den tidligere fæster Peder Pedersens enke.
De havde flere børn : Peder, Thøger, Michel og Morten Andersen.

Sønnen (108) Peder Andersen  født 1726 fik Søndergård i fæste.

Fæstebonde under Højris.