(Jordsbygaard) 
Bror til ane 55
Se : Peder Riis´slægtsbog side 40.

(AO) opslag 87 og 197.
(60) Lauritz Lauritzen       ♀           
født :  25.02.1776 i Flade Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 03.12.1862 i Jordsby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 85 og 78.
(61) Karen Jensdatter Buch              ☼
født :  04.04.1775 i Flade Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 13.06.1865 i Jordsby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 29.
Lauritz og Karen indgik ægteskab 18.03.1808 i Flade kirke på Mors.

Børn :

(AO) opslag 177.
Jens Lauritzen
født : 08.07.1808 i Jordsby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 178 og 84
(30) Laurits Lauritzen
født :  04.08.1809 i Jordsby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 31.12.1906 i Jordsby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 180 og 207.
Kirsten Lauritzen
født :  10.12.1812 i Jordsby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 17.04.1849 i Jordsby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 181 og 184.
Søren Lauritzen
født :  13.10.1813 i Jordsby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 26.12.1815 i Jordsby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 3 og 79.
Søren Lauritzen
født :  16.10.1816 i Jordsby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død : 20.08.1894 i Jordsby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

Jordsbygård: Jordsby sogn. Postforb. og st.: Nykøbing, hvortil ca.14 km.
Nuværende ejer: Mikkel Pedersen, som overtog gården 1.april 1883,
er født på ejendommen 4. septbr. 1853 og gift med Maren Mikkelsen,
født i Hesselbjerg 22.sep.1868.

Matr.-Nr.14 m. 6. af Jordsby. Hartkorn 7 tdr. 2 skpr. 1 fdkr. 236 alb.
Ejendomsskyld 43.000 kr. Brandassurance for hovedb. 7.050 kr.,
for avlsb. 9.550 kr.
Gårdens samlede areal 107 tdr. land., deraf ager 50, kultureng 20,
græsningsarealer 36, have og gårdsplads 1.
Agermarken drives i en 8 marks- drift : Helbrak, rug, byg, havre og
3 års græs. Jordens bonitet er god muld dels på ler, dels på sandunderlag.
Besætningen består af 8 malkekøer foruden 31 stk. ungkvæg og kalve,
6 heste, samt 40 får. Sidste år solgtes ca. 25 fedesvin.
Kvægbesætningen, der er af blandet race, vedligeholdes hovedsagelig ved indkøb.

Jordsbygård (i gammel tid: Jørsbogaard) ejedes ifølge Trap: .Danmark
1439 af Erik Kid, der erhvervede den ved mageskifte med Dueholm Kloster,
1477 af hans søn, Myg Eriksen, 1485 af Mikkel Krag (Kid), 1496 af Peder Kid
og 1597 af Christen Krag. 1654 blev den af Niels Kaas til Bækmark solgt til
Hans WuIf Unger; 1691 solgte WuIf Unger den (13 tdr. hartkorn) til forpagter
Gunde Jensen på Nandrup, og på auktion efter denne blev den 1731 købt
for 150 Rbd. af byfoged Peter Lybecker, som døde 1763.
Senere ejedes gården af Lars Larsen, som 1837 solgte den til Peder Christen
Mikkelsen,den nuværende ejers fader, efter hvem han har taget den i arv.
Gården ligger ca.½ km. syd for vejen fra Jordsby til Nykøbing-Fæggesund landevej
lige ud til fjorden med en henrivende udsigt over denne til Fuur, Livø og Sallingland.
Bygningerne er af grundmur. Hovedbygningen med cementstenstag,
avlsbygningerne med stråtag.Jorderne ligger samlede ved gården
 og er overvejende jævne og bekvemme for driften.

Testimonium :

2. afskrift foretaget af : Ole Sixhøj Jensen, Gyvelvej 5, 7700 Thisted.
Dato : 29.januar 2007.
1. afskrift foretaget af Søren Kristensen Vanløse Allé 26
3. sal , 2720 Vanløse
Dato : 23.oktober 1974.

Kære Marie (min moster)
Hermed følger afskriften af det gamle testimonium over din tipoldemor
Karen Jensdatter i Jordsbygård, der døde for 109 år siden.
Jeg er glad for, at jeg fik taget en afskrift af det gamle dokument, medens
det endnu kunne læses.
Min bedstefader opbevarede det, til han døde i 1906, hvorefter moder overtog
skabet med hans papirer og bøger.
I 1927, den vinter, jeg var på højskole og var hjemme hos moder i juleferien,
var der god lejlighed til at skrive det af. Syv år senere var skriften falmet så
meget, at den var ulæselig.
Det var moders gamle lærer Stenberg, der har skrevet det. Han var lærer i Jørsby
indtil lærer Nørtoft kom. Johannes er jo også en af Karen Jensdatters oldebørn.
Måske det ville interessere ham at se afskriften ?
Jeg håber, at alt står vel til på Mors, og at vinteren ikke kommer foreløbig.

Mange hilsner til Eder begge to.
Søren

Testimonium
over
salig afdøde enke
Karen Jensdatter
i
Jordsbygård.

– hvis afsjælede legeme af en hæderlig og talrig forsamling af medkristne er ledsaget til sit hvilested og sovekammer.
Denne vor agtværdige medkristeninde er som bekjendt født og døbt i Flade her på Morsø.
Hendes forældre vare kristelige og gode ægtefolk, nemlig gårdmand Jens Buch og hustru Else Tøgersdatter.
Tidlig lode disse hende lære at kjende Gud og de pligter, hun skyldte ham, sig selv og sin næste,
og hun havde i det hele taget fået en efter omstændighederne meget god opdragelse.
For at påskjønne sine forældre for deres megen godhed imod sig, gavnede hun dem så meget, hun kunne
og glædede dem ved rosværdig opførsel.
I sit omtrent 32.år - efter at have berådt sig med Gud - sig selv - slægt og venner, indlod hun sig i ægteskab
med daværende ungkarl Lauritz Lauritsen i bemeldte Flade.
I dette ægteskab levede hun i omtrent 55 år og velsignedes af Gud i denne tid med 5 børn,
nemlig 4 sønner og 1 datter, hvoraf en søn og datteren
tillige med hendes hedengangne ægtemage
modtage hende i evigheden.
Hun har været en meget god ægtefælle og moder.
Ofte og inderlig gjærne besøgte hun den syge, den fattige, den bedrøvede,
så længe hun formåede det, og kom dem til hjælp
- ej alene i det timelige, men også i det åndelige - også når det faldt hende vanskeligt
- selv uden at man bad hende derom og uden hensyn til erstatning derfor.
Gudfrygtighed, tjenstagtighed og gavmildhed vare altså dyder, der især prydede hende.
Jævnligen læste hun guds ord igjennem, og var en overordentlig flittig kirkegænger
så længe, hun kunne gå i kirke, og hun formanede andre til det samme.
Kort sagt - hun har i enhver henseende bestræbt sig på at behage sin skaber,
den eneste sande Gud, og den han udsendte Jesum Christum.
I hendes sidste leveår blev hun mere og mere svag af helbred, men alligevel vedblev hun at være
tålmodig og gudhengiven. Hendes sind blev stedse mere og mere rolig og tilfreds
og hendes kjærlige søns og svigersøns og dennes hustrues omhyggelige pleje og omhu,
erstattede hende de aftagende kræfter.
Roligen gik hun sin død i møde.
Styrket ved guds nådeløfter og ved hendes urokkelige tro og tillid til Frelseren Jesum Christum,
opgav hun sin ånd i sin himmelske faders hænder
og døde den 13. juni 1865 om morgenen kl. omtrent 7 her i Jordsbygård omtrent 90 år gl.
efter få dages sengeleje - og nyder nu hisset med sine hedengangne kjære - ifølge et velført liv og levned,
men især for Jesu skyld - den evige salighed.
Hendes afskedsord til sine børn og venner lyder som følger :

Til himlen
for Guds venner er vejen jævn og kort -
og sine Herren kjender og går ej fra dem bort.
Han til det bedste vender alt, hvad dem møder her.
Til deres liv sig ender - han dem en Fader er.
Jeg Eder overgiver ham - som i går - i dag.
Ja, evig, evig bliver af samme hjertelag.
Rent hjerte kun beholder en ubesmittet sjæl.
Til hans ord Eder holder, så går det Eder vel.
Farvel og tak, min tid er omme, nu skal i fred jeg bo.
Hist seer jeg Eder komme til samme gode bo.
Jeg glad i graven stiger, snart natten er forbi.
Farvel, mit hjerte siger, i Himlen samles vi ! -

Fred om mit støv !