Gift to gange før :
1. ægteskab Anne Larsdatter
2. ægteskab Ane Nielsdatter

(AO) opslag 79 ? og 231.
(64) Rasmus Nielsen
  
   ♂        
døbt : 03.06.1748 i Skjoldborg sogn, Hundborg herred, Thisted amt, Danmark
død : 28.03.1812 i Skjoldborg sogn, Hundborg herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 83 og 215.
(65) Anne Larsdatter Mahler      ☼              (døde i barselseng – 10. barn).
døbt : 24.10.1751 i Skjoldborg sogn, Hundborg herred, Thisted amt, Danmark
død : 14.03.1798 i Skjoldborg sogn, Hundborg herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 196.
Rasmus og Anne indgik ægteskab den 27.06.1778 i Stagstrup kirke i Thy.

Børn :

(AO) opslag 69 og 254.
(32) Niels Rasmussen
døbt : 25.10.1778 i Stagstrup kirke, Hassing herred, Thisted amt, Danmark
død : 17.07.1855 i Skjoldborg sogn, Hundborg herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 74.
Laust Rasmussen
døbt : 08.08.1780 i Stagstrup sogn, Hassing herred, Thisted amt, Danmark
død :

(AO) opslag 45
Johanne Rasmusdatter
født : 01.11.1782 i Skjoldborg sogn, Hundborg herred, Thisted amt, Danmark
død :

(AO) opslag 52 og 220.
Else Cathrine Rasmusdatter
født  : 16.05.1786 i Skjoldborg sogn, Hundborg herred, Thisted amt, Danmark
død : 29.12.1801 i Skjoldborg sogn, Hundborg herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 60 og 211.
Christen Rasmussen
født  : 15.01.1789 i Skjoldborg sogn, Hundborg herred, Thisted amt, Danmark
død : 23.10.1791 i Skjoldborg sogn, Hundborg herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 66 og 206
Bodil Kirstine Rasmusdatter
født : 16.04.1791  i Skjoldborg sogn, Hundborg herred, Thisted amt, Danmark
død : 31.12.1831 i Snedsted sogn, Hassing herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 71.
Jens Christian Rasmussen
født : 05.05.1793 i Skjoldborg sogn, Hundborg herred, Thisted amt, Danmark
død :

Noter :

Bopæl : Møgelvang
Fæsteprotokol Ulstrup gods:
Ulstrup gods.

Kendes jeg undrskrevne Peder Mortensen til Ulstrup og hermed vitterlig giør
at have stæd og fæst ligesom jeg og herved stæder og bortfæster til herværende
(65) Anne Laursdatter en mig tilhørende huus plads beliggende i Scioldborg sogn
på Møgelvang, som Peder Nielsen Brund sidst har haft i fæste og er fradød, hvil-
ken bemeldte huus plads og alt dets rætte tilliggende eiendom intet i nogen maade
medtagen der efter landmaalingens Matrucuel ansat for hartkorn 1 alb.
Fornævnte Anne Laursdatter for sin livstiid maa i fæste nyde bruge og beholde
paa følgende Conditioner:
1) Opbygger hun paa egen bekostning … (inden?) forestaaende sommer eller inden
Michaeli 1782 på benævnte huus plads en for svarlig huus og samme siden lovlig
vedligeholder.
2) svarer i rætte tiid alle kongelige extra og ordinære skatter, som enten er eller her-
efter vorder paabuden, betaler i huuspenge til hvert aars Martinii dag 4 skriver fire
Markhuusets tilliggende egendom lovlig Dyrker og behandler og intet der af i nogen
maade til (opli.t) bruge eller bruge lade, endelig er hende lovet at hendes nu havende
2de sønner (32) Niels Rasmussen 3½ år og Laurids Rasmussen 2 aar ifald de fylder
Deres 4de aar paa Ulstrup Stavn skal af mig eller vedkommende Eiere af Ulstrup
om forlanges gives frie pas imod at hver derfor betaler 20 Rdl.
3) slutteligt holder sig hans kongelige Majestæts lov og forordninger allerunderdagnigst
efterrætteligt, samt er mig sin hosbonde eller min ordre hørrig og lydig alt under dette
fæstebrevs fortabelse.

Dets til bekræftelse under min haand og seigl
Ulstrup den 25. maj 1782 Peder Mortensen

Ligelydende fæstebrev in originali er mig af min hosbonde leveret som jeg herved
forpligter mit til i alle sine ord og puncter at holde og efterleve.
Dets til bekræftelse under min haand og ombedet Sr. Jacob Jensen og Niels Harkier
på Ulstrup, at da med mig til vitterlighed ville underskrive.

Datum Ut Supra
Efter begæring til vitterlighed underskriver Jacob Jensen Niels C. Harkier
Forevist paa Ullerupgård d. 8. aug. 1782 B. Hauch

Ligesaa i Thisted den 14. jan. 1784 B. Hauch.

Fæste nr. 357 / Ulstrup Gods.
Adolph Christian Bruun til Ulstrup, Deres kongl. Majestæts bestalte virkelig Justitsraad
kiendes at have stæd, liiget ieg hermed stæder og bortfæster til
(64) Rasmus Nielsen
et i Scholdborg sogn på Møgelvang beliggende og mit tilhørende huus, efter Land-
maalingens ne Matricuel er ansat under No. Toe, hartkorn 1 alb., hvilket huus med paa-
staaende Bygning og tilliggende eiendom bemelte Rasmus Nielsen for sin livs tiid maa
i fæste nyde bruge og beholde på følgende Conditioner:
1) At han rette tider svarer alle kongl. Ordinaiere og extra ordinaire skatter og påbudde
    som nu er eller her efter påbudne vorde.
2) Holder huusets bygninger efter edhæftede synsforretning i forsvarlig stand, dens tillig-
    gende jord og ejendom lovlig giødes dyrkes og behandles, samt intet der af til sligt
    bruger eller lader bruge.
3) Svarer til hvert Aars Martii udi Landgilde 1 rdl. 2 mark. Siger en Rigsdater 2 mark.
    Slutteligt holder sig hans kongl. Mayestæts lov og forordning allerunderdanigst efter
    rettelig, samt er mig sin hosbonde og mine beskikkede hørig og lydlig.   
  
Til bekræftelse under min haand og segl - Datum Ulstrup d.15. nov. 1799. A.C.Bruun (L.S)
Ligelydende fæstebrev in originalii haver ieg modtaget, som jeg skal holde mig efterrettelig.
                                                                                                              
                                                       
Rasmus Nielsen
.