(AO) opslag 30 og 100 ny udg.               ♂
(136) Peder Westergaard Hundborg
dåb 
 : 08.02.1728  i Flade sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død  : 09.03.1768  i Nykøbing Mors, Morsø Sønder Herred, Thisted amt, Danmark

(137) Anna Nielsdatter Høy
(AO) opslag ? og 42
født :   xx.xx.1719   i Ejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
begr.: 02.12.1798   i Tødsø sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

Peder og Anna indgik ægteskab 1751 i Ejerslev kirke på Mors

Børn :

(AO) opslag 59 og 62 
Else Pedersdatter Hundborg
døbt  :  06.08.1752  i Flade sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død   :  26.03.1755  i Flade sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 63 og 65
Else Pedersdatter Hundborg
døbt  :  09.03.1756 
i Flade sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død   :  05.06.1757  i Flade sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 66 og 182
(68) Christen Pedersen Hundborg
født  :   08.06.1758  i Flade sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død  :  15.12.1849  i Tødsø sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

(AO) opslag 68
Niels Pedersen Hundborg
født  :  17.02.1761 
i Flade sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark
død  :  27.01.1793  (Lægdsrulleoplysning)

Familien flytter efter 1761 til Tødsø sogn, hvor Peder Hundborg er forpagter på
præstegården. (se fæstebrev fra 1767 herunder). Kirkebogen for Tødsø starter
først i 1767 og flere børn kan ikke findes. Da Peder dør i 1794 er Christen ene-
ste arving.

Fæstebrev Dueholm gods 1767 opsl. 43 og 44
Peder Christensen Hundborg Westergaard ane 136

1.  Stæder og hermed bortfæster til Peder Christensen Hundborg forpagter
ved Tødsø præstegård, den mig tilhørende gård i Tødsø sogn og by, belig-
gende - Westergaard kaldet. Fast korn 12 td.3 sk. i alt. Derfra afgår fra dens
jord, som ligger østen for gården såsom: På Bladskier 11/2 ager på mødevalg
2sk , på sten 2sk , på høle 2sk , 2sk stenuger på Kjæragemuld , på høstakke
1 ager og på Korsager, en liden ager som til andre af mine bønder er bortfæs-
tet , imod at deraf ermeldte Westergaards hartkorn afgår 1 td.og 3 skog bliver
altså 11 td. Westergaards hartkorn i tiende at svare kongelige skatter og på-
belagt af 11 td.i alt samlet, som på efterskrevne conditioner er bortfæsted og
(?) nemlig :
2.  Bortfæsted og (?). At Peder Chr. Hundborg fra dato af/antager Westergaards
tilhørende jord med egen opsigt og brug, og ellers tiltræder samme, så snart han
har nedlagt spaden i jorden ved Tødsø præstegård, efter derom giorde akkorder,
 
der den sæd som allerede dertil af mig er lagt ligesom og bevares som 4 td.
god sæd rug til Michali 1767 til det jord der i dette år er opbrudt til vinter
rug sæd ved Westergaard den liden ager, som er Peder Westergaard over-
ladt indtil han har fået dette års afgrøde deraf indtagen.
Ligeledes nyder Peder Westergaard husværelse i den gamle råling indtil pin-
sedag 1768 om forlanges. - Derefter nyder Peder Hundborg de øvrige af
Westergaards tilhørende jorder, som vi foran har specificeret til lønlig og for-
svarlig brug og dyrkelse med alle sine herligheder og rettigheder og deraf
sig benytter således som bedst vand og land dig alt på lønlig måder og vis
jorden til nogen upligt bruger eller behandle lader.
3.  Lader jeg i denne sommer opbygge en forsvarlig ladegård 5 gulve og stald
til 2 rækker kreaturer begge dele under et på Westergaards tilhørende gårds-
plads,hvor jeg for bedst og tjenstligt eragter ligesom og senest inden Michali
1768 at sætte en råling hus på 8 á 9 fag med 2 stuer udi, samt et fæehus til
så mange fæehøveder, som vi i stalden kan tømme af den besætning, som
jeg af Peder Hundborg nyder med gården.
4. Nyder Peder Hundborg frihed for ordinær kongelige skatter og påbud af Wes-
tergaards hartkorn indtil 1772 års begyndelse at svare, mens extra skatten og
anden udgift, som jeg/vi er befried for såsom ærender,foged og smed, korn med
videre svarer Peder Hundborg uden nogen mine (ansigt) eller tiltale i nogen måder.
Ligeledes nyder han frihed for landgilde indtil Martini 1769, som da betales med
8 sk og siden årlig item pløjer, sår, harver, indbringer, behandler og forretter hvad
behøves. 4 td.sædeland på Dueholms mark når derom vorder tilsagt, hans afgrø-
der 2 tønder sæde årlig deraf, hvilket alt tager sin begyndelse til Michali 1769 at
vedtages, samt bjerger i skoven brænde skifte i Dueholm Kjær i anstundende
sommer 1768, at vedtages og siden årlig.
1. Hvorimod jeg Peder Chr. Hundborg forpligter mig herved at tiltræde gården til
forbrugne tid og dens brugelighed mig efterdags at antage, således som meldt
samt på anfordring meddele Sn. Powl Tøttrup fri pas for mig, kone og børn – ham
at tilhøre - og at mine drengebørn bliver fritagne for al enrullering.
2. Forbinder jeg mig og at skaffe til gården ved dens tiltrædelse ringeste 6 gode
arbejdsbæster (heste) efter uvillige mænds (sigelse) i allerringeste skal være værd
16 mk.(stk) 4 køer á 8 mk. 2 stude ungnøder 16-18 mk.og i 3 år 2 ditto, i 2 år 2 ditto,
ét år 2 ditto kalve. Alle 6 skal i proportion af værdi som de 2 første og 12 får á 4 sk.
En beslagen vogn med lejer, stænger og tilbehør 2 stk. kvas vogne, 2 stk. bagplo-
ve med jern og træk, samt træk til 6 bæster. 2 stk. harver med ½ jerntænder, samt
øvrige gårdens behøvende. Anskaf alt i god og forsvarlig og brugbar stand således
som gårdens fornødenhed det udbærer.
3. Hvad indendørs bohave af kedel i grue på ½ (?) rum. Jern kakkelovn, senge-
klæder og andet boeskab forskaffer jeg ligeledes til Westergaard således som
endnu jeg ellers anså skikkelig.    Folk til fornøden brug, stand, behov alt efter
gårdens størrelse og beskaffenhed,
hvilket foran specificeret som og ellers herunder forståede inden dørs bohave og
inden dørs redskab, samt ermeldte creationer alle tider skal findes i og ved gården
benævnt Westergaard og den tilhøre som en prioritered gæld, til gavn dens conser-
vation efter vores herom giorde fæste akkord.
4. Særpligte jeg mig og at forrette foreskrevne arbejde til Dueholm årlig nemlig at
bjerge en (?) (?). I dueholm kiær lige ved en af de andre frie bønder at pløje, såe,
harve, indbringe og behandle forsvarlig ligesom det øvrige af Dueholm gårds mark
i fæsteviis. 4 tønder sæde land med hvad det behøver, samt gøde 2 tønder sæde
deraf, som for ermeldte item svares årlig til landgilde 8 mk. Hvilket arbejde med pløj-
ning og deslige jeg/vi antager førend til Micheli 1769, samt landgilden til samme års
Martini 1769 at vedtages, mens engskiften vedtages at bringe i året 1768.
5. Hvis Peder Hundborg skulle ved døden afgå før end hans hustru eller og hun først
og den efterlevende ikke syntes at ville eller kunne længere besidde gården, skal
det og den tillades derfra at flytte på de vilkår, at hvad som i anden og tredje post
af Peder Hundborg er indgået at tilføre gården til dens besætning forbliver og derved
som fører meldt, mens hvis af besætning med kreaturer og deslige Peder Hundborg
måtte forbedre gården mere end som i 2. og 3. poster er anført under den fraflyttende
godtgørelse for efter dets værdi og beskaffenhed eller og det fra gården at fraflytte,
hvorfra den vil, ligesom og tillade den at medtage den i gården indførte kedel på ½ (?)
rum og jern kakkelovn, mens gården at efterlades med fuld sæd eller og sædekorn
dertil, samt sædekorn til den bliver indavlet igen.
Hvilken gård benævnt Westergaard, der udi nye landmålings matrikel står for elleve
tønder og to album store ermeldte Peder Hundborg sin livstid må nyde, bruge og udi
fæste beholde så længe han deraf foruden alle kongelige skattebetalinger i rette tider
og terminer efter frihedens forløb svarer og forretter som oven anmeldt. Holder gård-
hus hemse og ejendomme i lønforsvarlig stand, samt befæstningen i ringeste således
som i anden og tredie poster forfra er meldt ligesom og jorden med sine fornødne og
behøvende sæd af alle slags for eftertiden forsynes og i det øvrige holder sig hans
Kongelige Majestæts allernådigste lov og udgående forordninger i alle måder efter-
rettelig.

Dueholm den 9. maj 1767.

Fæstebrev Dueholm gods 1784 opsl.73 og 74
Peder Christensen Westergaard og
Christen Pedersen Westergaard ane 136/68
 

      Stæder og hermed bortfæster til Christen Pedersen Westergaard, som et år
har stået som landsoldat for mit gods halvparten af sin fader Peder Christensens
iboende gård i Tødsø, Westergaard kaldet, hvis hartkorn er 11td. som han til søn-
nen haver opladt og afstanden på de vilkår:
     At svare den halve part af gårdens udgifter såvel af skatter som landgilde og i
andre måder, ligesom og forretter den halve af det til Dueholm accorderede arbej-
de således som Peder Westergaards fæstebrev ommelder og viser, nemlig årlig
af den hele gård at forrette såsom pløje, så, harve, behandle og indbringe 4 fdr.
[fjerdings-kar] sæde land på Dueholms Mark, hvad som derved måtte behøves,
gøde 2de tøn-der sæde land (?), samt bjerge et skifte i Dueholm kær og sanke hø
ligeså hvad som måtte behøves og derefter indbjerger alt forsvarlig og efter tilsagn.
Så længe Peder Westergaard lever og sidder for den halve gård, bør han at råde
og styre alting. Så længe det kan anses for fornuftigt og godt.
Landgilden imidlertid er ej uden 8rd. årlig så længe han lever, men efter hans døde-
lige afgang, eller når sønnen antage den anden halve gård i fæste, som han da uden
videre indfæstning nyder, giver han årlig til hver års martini (Mortensdag)10 rd., siger
ti rixdaler, forresten svarer og forretter det hele af gården som oven anført er. Skulle
Peder Westergaard i sin tid formedelst alderdom og skrøbelighed ej synes at ville eller
kunne sidde for den halve gård, skal sønnen give ham og kone fornøden huusværelse
og korn med videre i gården, så længe de lever, og efter deres dødelige afgang en søm-
melig og skikkelig begravelse og henfærd, alt således som anstændig og billig (rimelig)
på alle sider kan anses at være; forresten haver Christen Pedersen med kærlighed og
omsorg sine forældre at omgås, således som han for Gud og øvrighed vil være ansvar-
lig, da for-ældrenes kærlighed derimod formodes at vises fra deres side imod deres søn,
hvilken halve gård nu, og den anden ...halve efter faderens død som meldt, der efter den
nye landmålings matricul, ståer for hartkorn i alt elleve tønder, oftmeldte Chr. Pedersen
må nyde bruge og i fæste beholde, så længe han deraf svarer og forretter som oven
anført er, holder gårdens huse ejendomme og besætning i god og forsvarlig stand, så
som det nu alt er og modtages, og i øvrigt retter og forholder sig efter hans Majestæts
allernådigste lov og forordninger. 

Dueholm d. 23. april 1784                            P. Tøttrup

Ligelydende genpart haver jeg underskrevne Christen Pedersen modtaget,
som jeg i alle måder skal holde mig efterrettelig.

Datum Westergaard i Tødsø ut supra
Christen Pedersen.

At ovenmeldte fæsteaccord er oprettet med min søn Christen Pedersen
på den halve gård nu og den hele efter min død, derimod haver jeg intet
at erindre, men er sket med min gode vilje og samtykke som herved tilståes.

Westergaard i Tødsø d. 23. april 1784
Peder Christensen Westergaard

Fæstebrev Dueholm Mølle 1787 opsl. 82/83
Peder Christensen Westergaard Hundborg ane (136)

Stæder og hermed bortfæster til Peder Christensen Westergaard af Tødsø, som
halve parten af bemeldte Westergaard havde i fæste, men vi til sønnen haver af-
standen den mig tilhørende og under gården fast beliggende mølle ---- Dueholm
Mølle kaldet hartkorn 2 td. og 1 sk. som Lars Sørensen sidst i fæste havde og til
Peder Westergaard haver afstanden på de imellem dem indgangne aftaler, og det
på følgende conditioner:

1.
  Peder Westergaard tiltræder aftalen og nyder den derpå stående fæehuus og
råling samt mølle. Redskaberne til brugelighed i den stand det ved indtrædelsen
befindes, samt 1 skæppe eng norden for møllen beliggende til at slå og græsfrø,
men ikke til (grof) eller ageligt at bruges.

2.
 Fiskeriet ved opgangen i åen fra fjorden og til møllen hvoraf den halve del har
været oppebåren til Dueholm, beholder Peder Westergaard alene at bruge og nyde
dog uden for åen også mindst Dueholms grund og fiskeri strækker sig og har været
brugt i alle måder uforkrænket.

3. 
Det behøvende jord til dæmning nyder mølleren på hans sædvanlige stæder på
Dueholm mark efter ejerens anvisning.

4. 
Og som mølleredskaberne er noget forfaldne, så frigøres Peder Westergaard for
indfæstning at svare til mig imod han i denne sommer sætter haven i god og forsvarlig
stand og fremdeles endelig holder haven tillige med bygningerne, som er i god stand,
således at det alt tillige med dæmningen gerne kan være i god og forsvarlig stand at
befinde.

5.
  Til hvert års 1.maj betaler Peder Westergaard mig heraf til land gæld 10 Rd. siger
ti rigsdaler, samt måler årligt et pr. tønder korn toldfrie, når måtte behøves og forlanges,
Der betales til rette tider og terminer, alle personlige og ekstra skatter for sig, familie og
tjenestefolk. Hvorimod han af bemældte ti tønder og ni skæpper, under Hovedgårdens
taxt beliggende mølleskyld, behøves at betale et  ordinært kvartals skatter.

6.  Hvilken mølle med sin tilliggende og tilhørende ham meldte og afmeldte Peder
Westergaard sin livstid åen nyde, bruge og fæste beholde så længe han deraf svarer,
ham som her er indledt, holder møllen med sine bygninger. Møllen, redskaber, dæm-
ninger og tilliggende skæppe eng i forsvarlig stand og iøvrigt retter og forholder sig
efter hans majestæts allernådigste lov og forordninger i alle måder.

7.  Endnu er tilmeldte Peder Westergaard til fæste på livstid overladt et stykke indkas-
tet engjord sønden for køre vejen til Nykøbing som forrige fæster Lars Sørensen også
haver haft i fæste for deraf at svare for skatter og alt landgæld til hvert års 1. maj 10 Rd.
- siger ti rigsdaler-. Så meget som deraf har været pløjet tilforn, og i dette år er optaget
til sæd, må Peder Westergaard fremdeles på lovlig måde bruge dertil, men ej videre det
øvrige bliver gemt til slæt og groning, og ligesom foran er meddelt ny bruger til nogen
opsigt. Diget omkring denne enghave, som vi har ladet bekoste opladt, holder fæsteren
fremdeles i forsvarlig hegnings stand.

                                                         P. Tøttrup                         Dueholm 12. maj 1787

Skifte Dueholm skifteprotokol 1794  opsl. 275 - 276
Peder Christensen Westergaard Hundborg ane 136


År 1794 den 24. januar indfandt sig i Dueholm Mølle herboende Poul
Tøttrup fra Dueholm tillige med tvende tiltagne vitterligheds - og vurde-
ringsmænd, navnlig Morten Jensen og Jens Møller begge boende i
Rolstrup, for i dag på 30. dagen efter dødsfaldet at holde registrerings
og vurderings fastsættelse efter den her afdøde fæster navnlig Peder
Christensen Hundborg, imellem hans efterlevende enke og deres i æg-
teskab sammen avlede søn
Christen Pedersen, som i dag var til stede tillige med enken og hendes
antagne lauværge degnen fra Tødsø og Erslev menigheder Sen. Carl
Prietz. Hvor da blev begyndt og forrettet som følger :
Da registreringen og vurderingen skulle være foretaget fremstod sønnen
Christen Pedersen, boende i Westergaard i Tødsø, som myndig og eneste
arving, og tilkendegav skifteretten, at han i bekostning af sin gamle moder
og sterveboens omstændigheder forlangte ingen fædrene arv eller nogen
skiftehold at fremme og til den end fremkom med afkald på No.2 (6 skilling)
af dato 23. januar 1794, som han begærede læst af protokollen tilført og lyder
således: (oplæsning af No. 2.)
Dernæst fremstod enken med lauværge og lignende tilkendegav skifteretten:
at hun ej heller forlangte nogen skiftebehandling efter hendes salig mand efter-
som hun vil vedtage hans fæste og derefter svare hvad ske bør ligesom hun og
forsikrer, at hverken kreditorer eller nogen fremmed skal komme til forkert, men
enhver bliver betalt ved den bevislige gæld efter ønske ganske som hendes salig
mand måtte ønske og som enken da således med lauværgen vil være ansvarlig
for al bevislig gæld, alt skal blive betalt og hendes salig mands fæstebo er i alle
måder opfyldt af sønnen der som eneste og myndig arving haver meddelt tilbørlig
afkald for fædrene arv, da ville husbonden ikke tviste i lovens sager - at hvor arvin-
gerne var myndige behøves ej noget skifte med mindre det begæres. - - besværer
boen med nogen udgift herudi, men han afstår derfra. På grund af foranførte løfter
og forsikringer opfyldes skiftet uden husbonden (lider) skade eller (har) ansvar i
nogen måde.

Denne dags forretning er da således endt.
                                               
Datum Dueholm Mølle ut supra.

                                            Poul Tøttrup    

                             På egne vegne
                            Anna Nielsdatter                         Carl Prietz

                    Søn eneste og myndig arving  : 

                           Christen Pedersen

Som overværende vitterlighedsmænd :

       Morten Jensøn – Jens Møller

Skifte Dueholm skifteprotokol opsl. 276

                                                       afkald

No. 2 / seks skilling 1794. Underskrevne Christen Pedersen boende i Westergaard
i Tødsø Sogn og by Sønder Herred på Morsø, tilstår herved at jeg fordi (?) tilstand
efter min ved døden afgangne fader Peder Christensen, som boede og døde i Dueholm
Mølle natten imellem den 25.og 26.december forrige år - er mig så vel bekendt at intet
efter ham for mig, som eneste og myndige søn og arving, kan blive at arve.
Anlediget1 deraf meddeles herved lovlig afkald og fraskrivelse, således at jeg aldeles
intet i denne henseende i fædrene arv forlanger eller kan tilkomme.
Hvorfor jeg beder og fordrer, at ingen skiftehold efter hannem bliver foretaget eller holdt.
Forsikrer i et og alt at holde (?) skifteforvalteren med alle andre vedkommende anger og
kravesløs2 for mig og mine arvinger i alle optænkelige måder desangående og når dette
mit afkald læses og procederes3, når og hvor eragtes4 nødig, uden nogen kald og varsel,
mig eller arvinger her derfor at give.

Til bekræftelse under min hånd og segl.
Venligst formåed mine to næst naboer og bymænd
med mig til vitterlighed at underskrive og forsegle.

Datum Westergaard i Tødsø den 23. januar/1794.

                      Christen Pedersen

Til vitterlighed underskriver og forsegler efter begiering.

         Marius Jensen         Anders Thommesen.

 

1.Anlediget – i den anledning
2.kravesløs – uden at stille krav
3.procederes – fremlægges
4.eragtes nødig – det findes nødvendig